Van de zesjesmentaliteit af

Zesjesmentaliteit

Van de zesjesmentaliteit af door middel van DIY Learning Analytics!

Beloning

Het probleem van de zesjescultuur ligt bij de beloning. Leerlingen kunnen heel trots zijn wanneer ze een 9 halen. Maar op het eindexamen wordt je alleen beloond voor een 6. Oké een 7 is ook nog wat waard op je eindlijst: daarmee zou je een 5 kunnen compenseren. Maar een 8 of 9 op je eindlijst is niks meer waard dan de 6. (VWO – voor universiteiten die werken met numerus fixus, wel)
De docent zal heel trots op de leerling zijn en complimenten geven. De leerling wordt erkend in zijn kunnen. Leerlingen groeien hiervan, maar op de leeftijd van middelbare scholieren is er meer in hun leven: sport, sociaal leven of bijbaantjes. Niet alle leerlingen kiezen ervoor om voor de complimenten te gaan, voor het diploma of overgang telt immers alleen de 6.

Cijfergeving

Ik zou graag minder cijfers geven. Op dit moment heb ik ongeveer 8 toetsen voor een cijfer per jaar. Enkele mentoren, leerlingen en ouders zouden graag meer cijfers zien, om de voortgang nauwkeuriger te monitoren. Ik zou dit graag op een andere manier doen.

Formatieve toetsen en summatieve toetsen

Toetsen zijn een leermiddel. Als docenten zouden we graag formatief toetsen: doorlopend informatie verzamelen over sterke en zwakke punten. Hierbij leren leerlingen door het nabespreken van een toets; de toets is echt een leermiddel. Toch neigen toetsen vaak het summatieve: Beheerst de leerling de gestelde doelen voldoende? Haalt de leerling een 6, dan is dit afgesloten en gaan we verder. Je hebt jezelf bewezen. We kunnen verder. De leerling heeft niks geleerd alleen iets afgesloten.

Mijn toetsen worden door leerlingen vaak ook beschouwd als summatieve toetsen. Een leerling bewijst dat hij de doelen voor dit onderwerp, in dit leerjaar, voldoende beheerst. Terecht dat een leerling dan tevreden is met een voldoende (6).

Voor een leerling is het altijd spannend wanneer hij een cijfer terugkrijgt. Beheerst hij de doelen voldoende? Dat weet hij pas na afloop van de toets. Het is eigenlijk moeilijk in te schatten, omdat het de eerste keer is dat hij de doelen van deze stof, op het niveau van dit leerjaar, beoordeeld krijgt.
Leerlingen hebben bij de methode vaak diagnostische toetsen en krijgen soms oefentoetsen om ze een beeld te geven van hun niveau.
Docenten die de oefentoets geven en alle toetsen nakijken en terug geven om te bespreken krijgen een goed beeld, waar hun leerlingen staan. Maar laten we eerlijk zijn, die tijd hebben we vaak niet. Daardoor weten mentoren en ouders vaak pas hoe het bij een bepaald vak gaat wanneer het hoofdstuk afgesloten wordt met een summatieve toets.

Learning Analytics

Het Hondsrug College en de Steve Jobs basisscholen kunnen dit beeld wel goed geven, doordat de leerling tijdens de verwerking wordt gemonitord.

Bron: Kennisnet Innovatie: Learning Analytics

Formatieve diagnostische toetsen en Flipping the Classroom

Niet alle scholen hebben de beschikking over deze technologie, we werken niet allemaal met tablets. Wanneer je de leerling thuis korte diagnostische toetsen laat maken, kun je toch de individuele voortgang beter monitoren dan 1x SO en 1x PW.
Na iedere video laat ik leerlingen 3 meerkeuze vragen beantwoorden, zo krijg ik per instructievideo een beeld hoe goed leerlingen de uitleg begrepen hebben. Ik gebruik edmodo, het kan ook met Google Forms of socrative.

De resultaten hiervan zijn in procenten en worden door leerlingen niet als cijferoordeel gezien. Leerlingen kunnen zelf beoordelen hoe goed ze het hoofdstuk beheersen en een inschatting maken hoe ze de afsluitende toets zullen maken.

Persoonlijk aandachtspunt

  1. Ik ga, na iedere toets, controleren in welke mate de resultaten van de meerkeuze toetsjes iets zeggen over het behaalde resultaat.
  2. Ik ga kritische kijken naar de diagnostische kwaliteit van de vragen die ik stel in de meerkeuze toetsjes.

Conclusie

Ik geloof dat wanneer we genoeg formatief toetsen, zonder cijfer te geven van 1 tot 10, leerlingen niet meer voor de 6 zullen gaan. Zeker als wij leerlingen belonen; complimenten en gamification als motivator (badges en achievements in edmodo & classdojo).
Laten we dan ook ophouden met het klagen over leerlingen die een 6 halen op hun eindexamen, dit is een summatieve toets, waarvan de norm achteraf met een N-term bepaald wordt. Het landelijk gemiddelde zal altijd ongeveer 6,0-6,4 zijn.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |